پشت هر کوه بلند

سبزه زاریست پر از یاد خدا

ودرآن باغ کسی می خواند

که خدا هست دگر غصه چرا...؟!

 

 

 

 

 

اسم عکسها: نخستین یار